Terms & Conditions

1. Partijen

1. Made By Lions: Vennootschap onder een firma Made By Lions, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71631461, gevestigd te Utrecht aan de Schaverijstraat 11-2.w.10 (3534 AS), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Made By Lions:
Website: www.madebylions.nl

Email: info@madebylions.nl
Telefoonnummer: 00316 57 22 59 47
Btw-identificatienummer: NL858790087B01
3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten en goederen van Made By Lions.

2. Toepasselijkheid

1. Made By Lions verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Made By Lions en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen, of de rechtsopvolgers van partijen, met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen, of diens rechtsopvolgers, gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.
4. Derden die door Made By Lions bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van één maand, tenzij anders door Made By Lions is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld in de offerte of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Alle opgaven van Made By Lions van omvang, tijdsduur, lengte en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Made By Lions.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Made By Lions.
5. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen. 6. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Made By Lions een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Made By Lions, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

4. Uitvoering door Made By Lions

1. Made By Lions behartigt de belangen van de Klant binnen de grenzen van de
verstrekte opdracht. Made By Lions zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van Made By Lions worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Made By Lions heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van het de opdracht c.q. de geproduceerde en geleverde beeldmateriaal (het resultaat). De Klant erkent uitdrukkelijk de artistieke vrijheid van Made By Lions. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van het de opdracht c.q. de geproduceerde en geleverde beeldmateriaal (het resultaat). De Klant erkent uitdrukkelijk de artistieke vrijheid van Made By Lions.
2. Made By Lions zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de opdracht trachten uit te voeren. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Klant Made By Lions altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn voor nakoming dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
3. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Wanneer door de Klant tussentijds wijzigingen in de uitvoering van de opdracht noodzakelijk worden, brengt Made By Lions de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Made By Lions dit als een aanvullende opdracht aan de Klant in rekening. Made By Lions
mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Klant in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Made By Lions zijn toe te rekenen. Het voorgaande leidt nimmer tot reductie van de hoofdsom(men). Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Made By Lions een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren of zelfstandig relatief geringe aanpassingen doorvoeren, indien dit – naar haar inzicht - in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht negatief respectievelijk positief gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 4. Het staat Made By Lions vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, dan wel dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, heeft Made By Lions het recht om namens en voor rekening van de Klant aan derden opdracht tot levering van producten of diensten te geven. Ingeval Made By Lions een begroting opstelt voor de kosten van in te schakelen derden, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking en kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. 6. Het risico van verlies of waardevermindering van te leveren goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld. Indien het moment van levering onder verantwoordelijkheid van de Klant is vertraagd gaat het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen over op de Klant vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zou zijn gesteld indien de vertragende omstandigheden zich niet zouden hebben voorgedaan. Dit ongeacht of de eventuele eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Made By Lions is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor (het bewaren van) reeds geleverde goederen en/of opgeslagen data/bestanden op datadragers. De Klant dient hiervan zelf een back-up te maken en te bewaren. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen bewaart Made By Lions geen (ruwe) beelden.
7. Levering geschiedt af bedrijf van Made By Lions. De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Made By Lions gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant. De Klant is tevens verplicht de zaken af te nemen op de wijze zoals hem deze door Made By Lions worden aangeboden.
8. Made By Lions is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Tenzij anders overeengekomen hanteert Made By Lions 2 feedback rondes, welke als fase worden gezien. Indien de Klant na de tweede feedbackronde aanpassingen wenst, is Made By Lions gerechtigd daarvoor haar montage-dagprijs van € 500,- in rekening te brengen voor iedere dag dat zij voor de gewenste aanpassingen nodig heeft. In het geval van animatie rekent Made By Lions een montage-dagprijs van € 550,-. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om hiervoor eventueel een offerte aan te vragen.
9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Made By Lions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10. Het eigendom van de te leveren zaken gaat, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen de Klant ter zake uit de overeenkomst aan Made By Lions verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele bijkomende kosten en buitengerechtelijke incassokosten.
11. Ingevolge het eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
12. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Made By Lions tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de, met eigendomsvoorbehoud geleverde, goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
13. Wanneer De Klant in gebreke is bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van Made By Lions alle benodigde medewerking te leveren waardoor Made By Lions weer onbezwaard over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Made By Lions de goederen kosteloos retour te zenden.

5. Verbintenissen van de Klant

1. De Klant stelt Made By Lions in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking voor de uitvoering van de overeenkomst door Made By Lions te verlenen. Hieronder wordt onder andere begrepen:
a) Er zorg voor dragen dat Made By Lions tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen (zoals vergunning e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens; b) Het ter beschikking stellen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde energie. De kosten van energie komen voor rekening van de Klant; c) Er zorg voor dragen dat Made By Lions beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van hulpmiddelen;
d) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Made By Lions behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;
e) Het op een zodanige wijze inrichten van de werklocatie, in verband met de werkzaamheden ter plaatse, zodat Made By Lions dadelijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;
f) Made By Lions dient te allen tijde het object waarin het werk wordt verricht te kunnen betreden.
De klant dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een sleutel. g) Zich te weerhouden van het stellen van voorwaarden aan het betreden van het object en/of de ruimte waarin de werkzaamheden door Made By Lions worden verricht, waaronder voorwaarden omtrent schoeisel en overige door Made By Lions te gebruiken materialen.
h) In het bijzonder dient de Klant op de afgesproken opnamedag(en) er zorg voor te dragen dat alle medewerking wordt verleend die is afgesproken of mag worden verwacht om Made By Lions in staat te stellen om de opdracht te verrichten. Indien door een handelen of nalaten van de Klant (een) extra opnamemoment moet worden gepland, is Made By Lions gerechtigd om de daarvoor gemaakte uren in rekening te brengen. 2. Wanneer de verplichtingen in het vorige lid niet (op tijd) worden vervuld of overtreden, dient de Klant Made By Lions hieromtrent tijdig te informeren. Made By Lions is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan de Klant in rekening te brengen.
3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Made By Lions niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan de Klant te vergoeden. 4. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
a) Onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;
b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.
5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Made By Lions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Made By Lions worden verstrekt op de door Made By Lions aangegeven wijze en specificaties. Indien de benodigde gegevens niet juist of niet tijdig aan Made By Lions zijn verstrekt, heeft Made By Lions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
6. De Klant staat er voor in dat digitaal aangeleverd materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Made By Lions en/of derden.

6. Duur, uitstellen en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
2. Overeenkomsten kunnen, behoudens indien in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, op ieder moment worden opgezegd of in overleg worden uitgesteld. Bij eenzijdige beëindiging of uitstel door de Klant is de Klant tenminste de in dit artikel genoemde vergoeding verschuldigd, onverminderd de daadwerkelijk gemaakte onkosten, geleden schade, verschuldigd loon of andere wettelijk geregelde vergoedingen. Deze vergoeding is gebaseerd op de omstandigheid dat Made By Lions zich in verband met de exclusiviteit en creativiteit slechts met één of hooguit enkele projecten tegelijk bezig kan houden, in combinatie met de looptijd van een project. Deze vergoeding is verder gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel, waardoor de
daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan het bedrijf kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen, zodat de onderneming de daarbij behorende productiecapaciteit aan het bedrijf kan blijven binden. Ook uitstel brengt een storing in de planning met zich mee en leidt tot bezittingsverlies waardoor tevens financieel onevenwicht ontstaat.
3. Beëindiging van een opdracht door de Klant kan tot een maand voor de afgesproken startdatum tegen een administratieve vergoeding van EUR. 50,-. Bij beëindiging binnen een maand doch uiterlijk tot twee weken voor de geplande startdatum is een vergoeding van 25% van de overeengekomen (verwachte) hoofdsom verschuldigd. Bij beëindiging binnen twee weken doch uiterlijk tot een week voor de geplande startdatum is 50% van de overeengekomen (verwachte) hoofdsom verschuldigd. Bij beëindiging binnen een week doch uiterlijk tot 3 dagen voor de geplande startdatum is 75% van de overeengekomen (verwachte) hoofdsom verschuldigd. Bij opzegging binnen 3 dagen voor de geplande startdatum is 100% van de overeengekomen (verwachte) hoofdsom verschuldigd. Ook na aanvang van de uitvoering is bij tussentijdse beëindiging het volledige (verwachte) honorarium verschuldigd. 4. Uitstellen van een opdracht door de Klant kan tot een maand voor de afgesproken startdatum, in overleg, tegen een administratieve vergoeding van EUR. 50,-. Bij verplaatsing binnen een maand doch uiterlijk tot twee weken voor de geplande startdatum is 10% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen twee doch uiterlijk een week voor de geplande startdatum is 20% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen een week voor de geplande startdatum is 40% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing na aanvang van de uitvoering is 50% opslag verschuldigd.
5. Beëindiging of uitstel is uitsluitend mogelijk bij schriftelijke mededeling; als datum van opzegging of uitstel geldt de datum waarop de schriftelijke opzegging door Made By Lions ontvangen is. De opzeggings- en/of verplaatsingskosten zijn onmiddellijk bij opzegging of uitstel verschuldigd en opeisbaar.
6. Made By Lions heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Klant recht heeft op enige schadevergoeding, te ontbinden indien:
a) Aan de Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
b) Er op een aan de Klant toekomend recht beslag wordt gelegd.
c) Zij binnen twee werkdagen na het aanvaarden van de overeenkomst door de Klant tot het besluit komt de opdracht, om welke
reden dan ook, niet te willen uitvoeren.
d) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Made By Lions ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

7. Prijzen, betaling en opschorting

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle bedragen in de overeenkomst redelijk en billijk.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Made By Lions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Made By Lions haar tarief vast volgens haar uurtarief van EUR. 60,00 ex. btw. Dit geldt derhalve ook voor in opdracht uitgevoerde werkzaamheden die buiten de inhoud van oorspronkelijke overeenkomst worden verricht, zoals meerwerk door inactieve houding of niet-meewerken van de Klant.
4. Tenzij anders is overeengekomen vallen reisuren, reis- en verblijfkosten niet binnen het aangegeven honorarium. De Klant is gehouden om alle verdere redelijke onkosten die door Made By Lions in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden. 5. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan. Indien betaling op factuur geschiedt, dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Made By Lions is na het tot stand komen van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
6. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Made By Lions terstond gerechtigd om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 125,- exclusief btw.
7. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Made By Lions is het de Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

8. Intellectueel eigendom

1. Made By Lions behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Made By Lions verschaft de Klant (slechts) een licentie om het vervaardigde eindproduct te gebruiken, maar niet om door te verkopen/overdragen of te bewerken. Made By Lions is onbeperkt gerechtigd om (gedeelte van) de producties te hergebruiken. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen levert Made By Lions geen ruw beeldmateriaal en/of fragmenten, dit kan eventueel op basis van een meerprijs worden overeengekomen. In alle gevallen blijft het eigendom bij Made By Lions.

2. Made By Lions is gerechtigd om het door haar vervaardigde beeldmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden.
3. De Klant is verantwoordelijk voor de afhandeling van de portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor het beeldrecht van bijvoorbeeld gebouwen, kunstwerken of locaties. De kosten voor de registratie en afkoop van deze rechten zijn voor rekening van de Klant en zullen tenzij anders overeengekomen additioneel worden gefactureerd.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Klant.

9. Garantie en aansprakelijkheid

1. De Klant is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 dagen te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de redelijke verwachtingen op grond van de overeenkomst, en er derhalve sprake is van een klacht, dient de Klant binnen 10 dagen na levering Made By Lions hieromtrent te informeren.

2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Made By Lions – indien dit onder haar verantwoordelijkheid of garantie valt - de klacht kosteloos naar redelijkheid oplossen door de levering te herstellen of te vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven remedies uitkomst biedt om de klacht effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden indien de aard van de klacht de ontbinding rechtvaardigt. Het voorgaande geldt zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.

3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Klant is toe te rekenen of de Klant Made By Lions omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, de Klant de afronding van die fase heeft bevestigd, toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase of het geleverde in gebruik heeft genomen vervalt het recht op herstel, vervanging, nakoming, schadevergoeding of ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout aan Made By Lions ligt bij de Klant.

4. Made By Lions is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Klant de uitvoering en/of resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Het bestaan van een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
6. Mocht Made By Lions onverwijld jegens de Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Made By Lions voor de werkzaamheden - waaruit de schade is ontstaan - heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

7. Aansprakelijkheid van Made By Lions reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade zoals reputatieschade of verlies van goodwill of gederfde winst.
8. De Klant vrijwaart Made By Lions voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade (van derden) doordat
Made By Lions heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door de Klant te laat verstrekte, onjuiste of onvolledige informatie, gegevens en bescheiden.

9. De Klant vrijwaart Made By Lions voor aanspraken van de Klant en derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Made By Lions toerekenbaar is. Made By Lions is jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade van derden voortvloeiend uit de exploitatie of openbaarmaking van door of namens haar in opdracht van de Klant vervaardigd beeldmateriaal. De Klant vrijwaart Made By Lions van aanspraken van derden dienaangaande.

10. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Made By Lions tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis.
11. Indien de Klant wenst dat met een ‘drone’/bestuurbaar vliegend object beelden worden geschoten, dan komt dit te allen tijde voor volledige risico en verantwoording van de Klant. De Klant vrijwaart Made By Lions voor alle aanspraken van derden bij het gebruik van een drone, zoals – maar niet beperkt tot – boetes vanwege een no-fly zone.

10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Made By Lions geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, een computer storing/crash, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Made By Lions opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Made By Lions onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Made By Lions bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Made By Lions bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Made By Lions is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Made By Lions.
2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.
3. Mocht om welke reden dan ook in de toekomst tussen partijen een geschil ontstaan voortvloeiend uit deze overeenkomst en het lukt partijen niet om in der minne tot een oplossing te komen, dan is de absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin Made By Lions haar vestigingsplaats heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin Made By Lions haar vestigingsplaats heeft.